Denna policy förklarar hur PAV behandlar personuppgifter och vilka rättigheter du som konsument har, i enlighet med EU:s dataskyddsförordning 2016/679 (GDPR). PAV är ansvarig för all behandling av personuppgifter inom verksamheten. 

Vilka personuppgifter samlas in

PAV behandlar främst personuppgifter om kunder, kontakter, leverantörer och anställda för att kunna utföra verksamheten som elinstallatör. Personuppgifterna  förmedlas direkt eller indirekt när du tar kontakt med oss eller besöker vår webbplats, i vissa fall kan uppgifter fås från myndigheter. 

Uppgifter som vanligtvis behandlas är person- och kontaktinformation såsom namn, telefonnummer, e-post och adress. Om du söker en tjänst hos oss kan ytterligare personuppgifter behandlas. Andra uppgifter som kan samlas in är information om kundförhållandet och agerande med PAV på sociala medier och webbplatsen, IP-adress, enhetsinformation, plattform, språkinställning, geografisk och demografisk positionering. Uppgifter om hur webbplatsen används samlas in genom kakor, se vår cookiepolicy för mera information.

Vad används personuppgifterna till

PAV behandlar personuppgifter för att upprätthålla kund-, anställnings-, och leverantörsförhållanden, sköta kontakt till exempel vid förfrågningar, utföra tjänster och följa lagstiftning. Uppgifter behandlas även i marknadsförings-, försäljnings- och statistiksyfte, bland annat för att granska och utveckla verksamheten.

Alla personuppgifter som behandlas av PAV följer något eller några av ovanstående syften. Behandlingen ska även ha rättslig grund, t.ex samtycke eller avtal. Endast personuppgifter som behövs för ett syfte ska behandlas.

Vem delas personuppgifterna med

PAV kan komma att dela personuppgifter med utvalda tredje parter under kontrollerade former så att uppgifterna hanteras säkert. Dessa tredje parter kan vara leverantörer eller myndigheter som delges uppgifter på grund av lagliga skyldigheter eller för att upprätthålla PAV:s verksamhet. Uppgifter säljs inte och delas inte heller utan grund.

Var behandlas personuppgifterna

PAV behandlar endast personuppgifter inom EU/EES.

Hur länge sparas personuppgifterna

PAV sparar endast personuppgifter så länge som de behövs för att uppfylla våra åtaganden mot dig och så länge som uppgifterna behöver sparas enligt lagringstider och andra lagstadgade syften, såsom bokföring.

Hur skyddas personuppgifterna

PAV skyddar personuppgifter genom lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder. Till exempel begränsas åtkomst genom inloggning så att endast behöriga har tillgång till uppgifterna och kryptering används vid behov. Skyddsnivån motsvaras av informationens känslighet och behandlingens risk.  

Rättigheter

I enlighet med EU:s dataskyddsförordning har du rätt att få tillgång till personuppgifter PAV behandlar om dig och möjlighet att rätta till dessa uppgifter om de är felaktiga. Du har även rätt att begära att bli raderad ur våra system om uppgifterna inte längre behövs i det syfte de blev insamlade. I vissa fall kan dock lagstiftning kräva att uppgifter finns kvar, till exempel i bokförings eller skattesyfte, då kan uppgifterna begränsas så att de endast är tillgängliga för dessa ändamål. Om uppgifter behandlas med ditt samtycke som grund, har du rätt att återkalla samtycket.  Om du anser att behandlingen av dina personuppgifter strider mot lagen, har du rätt att lämna klagomål till behörig tillsynsmyndighet. Se kontakt nedan för ärenden gällande vår behandling av dina personuppgifter.

Kontakt

Frågor angående PAV:s personuppgiftsbehandling riktas till:

Registeransvarige 
PAV Oy Ab (0847201-0)

Tel. +358 (0)6 3471 300
E-post: info@pav.fi

Besöksadress och postadress:
Petalaxvägen 86,
66240 Petalax
FINLAND

 

 

Dataskyddspolicyn uppdaterades 21.08.2018